Program Budowy 100 Obwodnic

Zakres Robót

Projekt i budowa obejmuje w szczególności:

1)          opracowanie Dokumentacji Projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych warunków, uzgodnień, opinii, pozwoleń i decyzji administracyjnych pozwalających na realizację inwestycji, w tym uzgodnień rozwiązań projektowanych na styku z wykonawcami nowoprojektowanych odcinków DK8 wraz z pisemnym uzgodnieniem rozwiązania projektowego z Wykonawcą Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego drogi ekspresowej S16 (na odcinku Raczki-Augustów-Korycin-Knyszyn) w zakresie przebiegu trasy i rozwiązań wysokościowych oraz odwodnienia.

2)          budowę drogi krajowej nr 8,

 

 

Projektowane parametry drogi DK8

Przekrój budowany i docelowy

1x2

Klasa techniczna

GP

Prędkość projektowa Vp

100 km/h

Liczba i szerokość pasów ruchu

2x3,5m

Utwardzone pobocze

1,5 m

Kategoria ruchu

KR 6

Dopuszczalne obciążenie nawierzchni

115 kN/oś

 

3)          przebudowę istniejących dróg w zakresie kolizji z drogą krajową nr 8,

4)          budowę dróg innych niż droga krajowa nr 8, w tym zmiana przebiegu istniejących dróg, w celu przywrócenia naruszonych połączeń drogowych lub zapewnienia dojazdu do nieruchomości,

5)          budowę dodatkowych jezdni, zlokalizowanych w pasie drogowym drogi krajowej nr 8,

6)          budowę lub przebudowę infrastruktury dla pieszych i rowerzystów,

7)          utwardzenie terenu na potrzeby utrzymania,

8)          obiekty inżynierskie w ciągu drogi krajowej nr 8 i w ciągu dróg krzyżujących się z drogą krajową nr 8,

9)          system odwodnienia terenu, w tym urządzenia odwadniające korpus drogowy:

rowy drogowe, kanalizację deszczową, urządzenia podczyszczające, zbiorniki retencyjne, retencyjno-infiltracyjne i inne,

10)       urządzenia ochrony środowiska, w szczególności: zabezpieczenia akustyczne, przejścia dla zwierząt, przepusty ekologiczne wraz z ogrodzeniem ochronno– naprowadzającym, zieleń i ogrodzenie drogi krajowej nr 8, ekrany przeciwolśnieniowe,

11)       infrastrukturę dla potrzeb obiektów drodze krajowej nr 8 zlokalizowanych w ciągu drogi krajowej nr 8 w tym: sieci energetyczne zasilające i oświetleniowe, sieci wodociągowe, sieci i urządzenia oczyszczające ścieki, kanalizację deszczową wraz z urządzeniami podczyszczającymi i inne,

12)       przebudowę kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury pod  i nadziemnej: urządzeń teletechnicznych i energetycznych, sieci wodociągowych, kanalizacji deszczowej i odprowadzającej ścieki, sieci gazowych, urządzeń melioracyjnych i hydrologicznych i innych,

13)       wyburzenia budynków i obiektów budowlanych, rozbiórkę elementów dróg, przepustów i innych,

14)       sieć teletechniczną na potrzeby Zamawiającego, 

15)       oświetlenie drogowe,

16)       organizację ruchu i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego

17)       oczyszczenie i udrożnienie istniejących urządzeń melioracyjnych i odbiorników w zakresie zapewniającym skuteczne odprowadzenie wody z pasa drogowego,

18)       wykonanie napraw w zakresie przywrócenia dróg, nieruchomości użytkowanych przez Wykonawcę, lub budynków uszkodzonych w skutek działań Wykonawcy do stanu technicznego nie gorszego niż przed rozpoczęciem budowy,

19)       wznowienie/ustalenie/wydzielenie granic pasów drogowych dróg budowanych  w ramach inwestycji, znajdujących się w liniach rozgraniczających inwestycji,  z uwzględnieniem ich projektowanej kategorii i opracować szkic przebiegu granic tych pasów drogowych,

20)       wszelkie Roboty wynikające z konieczności podłączenia odcinka do istniejącego układu komunikacyjnego wraz z jego ewentualną przebudową i zmianą organizacji ruchu wynikającą z przyjętych rozwiązań,

21)       wzmocnienie podłoża gruntowego i zapewnienie stateczności skarp wykopów i nasypów w zakresie dostosowanym do warunków gruntowo-wodnych, z uwzględnieniem:

-             właściwości gruntów, skał i materiałów;

-             przewidywanych oddziaływań, które mogą być przyłożonymi obciążeniami (należy przyjmować obciążenie od pojazdów samochodowych równomiernie rozłożone o wielkości 25 KPa) lub zadanymi przemieszczeniami (np. spowodowanymi ruchami podłoża);

-             wartości granicznych odkształceń;

-             wymagań określonych w polskich normach,